Stadsfrämjandet

Stadsfrämjandet

Restauration

Modernistisk stadsplanering innebär funktionseparering, trafikseparering och socioekonomisk åtskillnad.

På 1960-talet infördes den på bred front med gigantiska rivningar, folkomflyttningar och nyuppförda suburbana områden i både"sanerade" innerstadområden och i de gamla städernas periferier. Marknaden har sedan försökt att på olika sätt kompensera för dessa förändringar med, framförallt, externa butiksetableringar. Båda dessa rörelser, politikens utopiska planering och marknadens reaktioner på densamma, har, tillsammans med starka särintressen på framförallt vägtrafiksidan, skadat våra städer intill oigenkännlighet. Staden har förvandlats till ett mark-, energi-, tids-och resursslukande ineffektivt monster. I den här bloggen skall vi publicera texter och projekt som syftar till att restaurera våra städer.

En visionär västlänk

Ny UrbanismPosted by Albert Svensson Tue, June 16, 2009 08:07:46

En långsiktig satsning på en vettig västlänk

Kollektivtrafiken i Göteborg behöver utvecklas. Spårvagnstrafiken bör förbättras och byggas ut och båttrafiken bör utvecklas.

Men kollektivtrafiken bör bli mer effektiv och få större kapacitet än vad man kan åstadkomma med bussar, båtar och spårväg. Pendeltågstrafiken måste byggas ut. Regionen behöver en pendeltågslinje mellan Borås och Göteborg med en station på Landvetter flygplats. Vi bör bygga en pendeltågslinje till Torslanda/Hjuvik via centrala Hisingen, en modern och effektiv pendeltågslinje till Stenungssund/Uddevalla och slutligen en pendeltågslinje till de södra villaförorterna med slutstation i Särö. Och, vi behöver en västlänk.

Det skall byggas en sådan.

Men vad är det för västlänk som skall byggas?

Är det en västlänk som underlättar kommunikationerna i regionen och staden? Är det en västlänk som skapar ökad tillgänglighet till arbete, utbildning, kultur- och sportutbud? Är det en västlänk som bidrar till att möta en ökning av järnvägsresandet till och från Göteborg? Är det en västlänk som kommer att försörja tätbefolkade men perifera delar av stan med en snabb och effektiv kollektivtrafik? Är det en västlänk som är en långsiktig lösning på nuvarande och framtida behov i en växande storstad?

Västlänken, i sin föreslagna sträckning, är utredd, beräknad och manglad i ett otal olika nämnder, utskott, kommittéer och remissinstanser. Detta är för många ett argument för att västlänken är bra. Och tycker man inte det, hävdar apologeterna, är man bakåtsträvande och provinsiell. Men är det inte just bakåtsträvande och provinsiell den föreslagna västlänken är? Och är den inte för smått och konservativt tänkt?

Den västlänk man beslutat sig för att bygga kommer att ha en station i Hagaparken och en vid Korsvägen. Båda stationerna placeras på centrala platser i Göteborg där de flesta redan åker kollektivt. Stationen vid Korsvägen placeras 500 meter från en existerande station, Liseberg.

Anledningen till att man vill flytta pendeltågsstationen denna korta sträcka är att man anser att Lisebergsstationen är felplacerad. Det ligger något i det, eftersom Korsvägen är en stor knutpunkt för spårvägslinjer och bussar. Järntorget är en annan stor knutpunkt för spårvägslinjer, som kommer att bli ännu större med den nya spårvagnslinjen längs älven. Ändå har man bestämt sig för att upprepa misstaget från Liseberg genom att placera en ny pendeltågstation 500 meter från den existerande knutpunkten. I själva verket är det ett allvarligare misstag eftersom det vid Liseberg redan fanns spår. Hagaparkens station kräver byggnation av nya spår. Västlänken innebär alltså en flytt av en felplacerad station och byggnationen av ny, återigen felplacerad, station. Detta till en kostnad av 20 miljarder kronor och en stad vars centrala delar kommer att vara en byggarbetsplats under 15 år. (Att Hans Hedlunds gamla stadsbibliotek och Adolf Edelsvärds Hagakyrka med största sannolikhet kommer att få sällskap av triviala glaslådor i slentrianmodernism är inte heller någon lockande framtid men en petitess sammanhanget).

Borde man inte tänka om och tänka större? I väntan på att man tänkt fram en vettig västlänk måste dock något göras. Utnyttja det som redan finns medan vi planerar om och rätt. Ett förslag skulle kunna vara att den existerande Lisebergsstationen införlivas på ett bättre sätt i kollektivtransportsystemet. Det går att göra genom en flyttning av spårvagnshållplatsen vid Liseberg till en plats utanför Lisebergstationen och med en ny spårvagnslinje från Sahlgrenska och Chalmers till denna. Nöjesfältet får i samband med detta en tredje entré och huvudentrén flyttas till Korsvägen. Pendeltågstationer byggs vid Almedal, Olskroken och Gamlestan. Så kan vi få arbetsro och planera för en vettig västlänk.

Jag har tagit mig friheten att dagdrömma om en västlänk som tar ett större grepp och som inlemmar stora, nu eftersatta, delar av Göteborg i ett effektivt och framåtblickande kollektivtransportsystem. En ordentlig satsning på en långsiktig, visionär och radikal utbyggnad. En lösning som verkligen skulle underlätta kommunikationerna i Göteborgsregionen och västra Sverige. En Västlänk som skulle ge hundratusentals människor i västra och södra Göteborg och Mölndal tillgång till en effektiv kollektivtrafik och knyta dessa stadsdelar till det nationella spårnätet. En Västlänk som skulle knyta samman några av regionens mest tätbefolkade områden med några av regionens största köpcentra, kulturinstitutioner, idrottsanläggningar och arbetsplatser.

I ett sådant drömförslag skulle tågtunneln kunna dras via Kungssten till Grimmered där järnvägen kommer i dagen och på högbana går via Frölunda Torg till stambanan med en sträckning mot norr och en mot söder och en, i tunnel, mot Landvetter flygplats. Större stationer, där även regiontåg stannar, skulle kunna vara Järntorget, Klippan med båtterminal, Kungssten, Frölunda Torg som blir centralstation för stadsdelen Frölunda med sina 100 000 invånare och Mölndals Bro. Däremellan finns mindre stationer där endast lokaltåg stannar. Dessa skulle kunna vara Stigbergstorget, Jaegerdorfsplatsen, Grimmered, Sisjön, Eklanda, Åby och Åbro.

Tänk om det fanns politiker som hade modet att riva upp de nuvarande planerna. Tänk om det fanns politiker som vågade tänka i vidare cirklar än Göteborgs innerstad. Tänk om man vågade planera för en rejäl utbyggd spårtrafik i Göteborg och Västsverige. Tänk om det fanns någon med makt som vågade flytta Hagaparkens felplacerade station till Järntorget så att en eventuell framtida utbyggnad åtminstone är möjlig.

  • Comments(0)//stad.arkitektalbert.se/#post5